Lopšelis-darželis buvo įsteigtas 1982 m. vasario 15 d.

Įstaiga Kaune skirta rusakalbiams vaikams, kurią lanko tautinių mažumų atstovų vaikai, vaikai iš mišrių ir lietuvių šeimų. Viena iš svarbiausių lopšelio-darželio paskirčių – puoselėti rusų nacionalinę kultūra, tradicijas ir kalbą, o tuo pačių supažindinti vaikus su lietuvių kultūra, tradicijomis ir kalba. Mes įsitikinę, kad žmogus nemokantis savo gimtosios kalbos, istorijos ir nesusipažinęs su nacionaliniu kultūros savitumu, nesugeba mylėti ir gerbti kitos tautos kultūros. Taip pat įstaigos kolektyvas stengiasi užtikrinti vaikų lietuvių kalbos mokėjimą ir galimybę vaikam toliau mokytis ne tik rusų, bet ir lietuvių bendrojo lavinimo mokyklose.

Mes stengiamės, kad mūsų įstaigoje nuolat vyktų aktyvi projektinė, pažintinė, socialinė ir prevencinė veikla, kuri padeda mums priartėti prie savo ilgalaikių tikslų.
Nuo 2018 m. rugsėjo 1 d. Kauno m. savivaldybės tarybos 2018 m. balandžio 24 d. sprendimu T-203 lopšelis-darželis tapo Aleksandro Puškino gimnazijos ikimokyklinio ugdymo skyriumi. Tai dieninės formos įstaiga, dirbanti 10,5 val. per dieną, nuo 7.30 iki 18.00. Įstaigoje veikia 4 grupės: 2 lopšelio grupės, 2 darželio grupės, priešmokyklinio amžiaus vaikai integruojami į vyresniąją darželio grupę. Vaikų nuo 1 metu iki 7 metu ugdymas vyksta pagal įstaigos ikimokyklinio ugdymo programą ir priešmokyklinio ugdymo bendrąją programą.