Gimnazijos vizija

Gimnazija visų amžiaus tarpsnių vaikams, organizuojanti mokymąsi visą gyvenimą, teikianti kokybiškas ugdymo paslaugas įvairių tautų mokiniams ir kurioje visiems mokianims sudarytos sąlygos baigti jas pagal gebėjimus ir pastangas.

Gimnazijos misija

Teikti ugdymą pagal formaliojo švietimo ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio, vidurinio, suaugusiųjų pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas. Užtikrinti tautinės, pilietinės Lietuvos tapatybės stiprinimą, lietuvių kalbos, tautinių mažumų gimtųjų kalbų mokymo ir ugdymo tautinių mažumų kalba kokybę. Sudaryti sąlygas ugdyti ir puoselėti mokinių tautinį identitetą ir gilinti tapatumo. Ruošti konkurencingą asmenybę, įvaldžiusią žinių, gebėjimų ir vertybinių nuostatų visumą, tenkinti tolesnio mokymosi siekius. Ugdyti meilę ir pasididžiavimą Lietuvos Respublikos valstybei visiems mokiniams, jų šeimos nariams.  Ruošti konkurencingą asmenybę, įvaldžiusią žinių, gebėjimų ir vertybinių nuostatų visumą, tenkinti tolesnio mokymosi siekius, užtikrinant jaunimo ir suaugusiųjų klasių mokinių sėkmingą integraciją į darbo rinką. Atvira ir aktyvi švietimo įstaiga, kurioje kiekvienas vaikas ugdomas pagal jo poreikius ir galimybes, taikant ikimokyklinį, priešmokyklinį ir pradinį ugdymą, užtikrinant ugdymo tęstinumą, sudarant tinkamas sąlygas vaikų saviraiškai bei ugdant pagarbą ir meilę protėvių kalbai bei tradicijoms.

Vertybės ir filosofija

Gimnazijos filosofija: Non scholae, sed vitae discimus – ne mokyklai, o gyvenimui mokomės.

Gimnazijos vertybės:

Kauno tarptautinės gimnazijos strateginiai tikslai:

  1. Siekti ugdymo ir mokymosi kokybės, orientuotos į mokinių ir mokytojų bendrųjų ir esminių kompetencijų ugdymą, gerinant asmeninę pažangą.
  2. Telkti gimnazijos bendruomenę bendradarbiavimui, pokyčiams bei lyderystei formuojant savitą gimnazijos kultūrą.
  3. Didinti gimnazijos edukacinių erdvių funkcionalumą, užtikrinant kokybišką, saugų, šiuolaikinėmis priemonėmis aprūpintą ugdymo procesą .

Kauno tarptautinės gimnazijos pagrindinio ugdymo skyriaus strateginis tikslas:

  1. Teikti veiksmingą švietimo pagalbą specialiųjų ugdymosi poreikių ir rizikos grupės mokiniams padedant, įsivertinus savo galimybes, poreikius ir norus, siekti asmeninės pažangos.

Kauno tarptautinės gimnazijos ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo strateginis tikslas:

  1.  Patobulinti ugdymo (-si) kokybę kiekviename amžiaus tarpsnyje, atsižvelgiant į vaikų individualius gebėjimus