Administracija

erikas griskevicius

Erikas Griškevičius
Direktorius

Chemijos mokytojas metodininkas,
informacinių technologijų vyr. mokytojas

Tel.: (8~37) 42 28 71
El. p.: Šis el. pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

CV

jana ciurliene

Jana Čiurlienė
Direktoriaus pavaduotoja ugdymui
Pradinių klasių mokytoja metodininkė

 • Kuruoja pradinių klasių ir socialinių mokslų (istorijos, geografijos, pilietinio ugdymo, žmogaus saugos) ir tiksliųjų mokslų (matematika, informatika) mokytojų metodinių grupių, metodinės tarybos veiklą.
 • Vykdo 1-4 bendrojo lavinimo ir III-IV gimnazinių klasių (rytinė pamaina), mokymo namuose, savarankiško mokymo, modulių dienynų kontrolę mokslo metų pradžioje (1-4, III-IV klasės), pasibaigus trimestrui (1-4 klasės), pasibaigus pusmečiui (III-IV klasės), pasibaigus mokslo metams (1-4, III-IV klasės);
 • Kuruoja mokinių tarybą;
 • Koordinuoja ir organizuoja mokinių profesinį informavimą ir konsultavimą ir kt.
 • Rengia 1-4 bendrojo lavinimo ir III-IV gimnazinių klasių tvarkaraščius.

Tel.: (8~37) 42 26 27
El. p.: Šis el. pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

CV

rimante ruzgiene

Rimantė Ruzgienė
Direktoriaus pavaduotoja ugdymui
Kūno kultūros mokytoja metodininkė

 • Gimnazijos direktoriui esant eilinėse atostogose, išvykus į komandiruotę, sergant ar kitais atvejais laikinai einanti direktoriaus pareigas.
 • Kauno miesto Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu vykdo valstybinės kalbos kvalifikavimo ir Lietuvos Respublikos Konstitucijos egzaminų organizavimo komisijos pirmininko pareigas.
 • Kuruoja rusų (gimtosios ir užsienio) kalbos, menų, technologijų, dorinio ugdymo mokytojų metodinių grupių, bibliotekos veiklą. 
 • Kuruoja anglų ir vokiečių kalbos metodinę grupę

Vykdo:

 • 5-10 bendrojo lavinimo klasių (rytinė pamaina), mokymo namuose, savarankiško mokymo, modulių, neformalaus ugdymo TAMO dienynų kontrolę.
 • Rengia 5-8 bendrojo lavinimo ir I-II gimnazinių klasių pamokų ir pavadavimo, mokymo namuose, savarankiško mokymosi tvarkaraščius.

Tel.: (8~37) 42 26 27
El. p.: Šis el. pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

CV

edita vainiene

Edita Vainienė
Direktoriaus pavaduotoja ugdymui
Anglų kalbos mokytoja

 • Kuruoja lietuvių kalbos ir gamtos mokslų mokytojų metodinių grupių veiklą.
 • Koordinuoja ir organizuoja gimnazijos projektinės grupės, antikorupcinio ugdymo grupės, gimnazijos įsivertinimo grupės narių veiklas.
 • Kuruoja mokinių žinių lygio nustatymo grupės veiklą, Moodle virtualios aplinkos grupės veiklą.
 • Kuruoja mokytojų ir administracijos budėjimą gimnazijoje.
 • Kuruoja mokinių lankomumo kontrolės stebėseną, užtikrinant pamokinio proceso organizavimą suaugusiųjų, dirbančio jaunimo klasėse.
 • Vykdo 8 – I, II gimn. suaugusiųjų ir dirbančio jaunimo klasių, tų klasių modulių TAMO dienyno kontrolę.
 • Koordinuoja ir organizuoja mokinių karjeros planavimą ir konsultavimą 8 ir I – II jaunimo ir suaugusiųjų klasių mokinimas.
 • Rengia gimnazijos mėnesinį veiklos planą.
 • Rengia 8, I ir II gimnazinių suaugusiųjų klasių tvarkaraščius.

El. p.: Šis el. pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

CV

 marija daunoriene

Marija Daunorienė
Direktoriaus pavaduotoja ugdymui
Socialinė pedagogė

 • Kuruoja kūno kultūros mokytojų metodinės grupės veiklą;
 • Kuruoja ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo veiklą,
 • Kuruoja papildomas lietuvių kalbos ir rusų kalbos konsultacijas vedančių mokytojų veiklą;
 • Rengia III – IV vakarinių suaugusiųjų ir dirbančio jaunimo gimnazinių klasių pamokų, mokymo namuose ir savarankiško mokymosi tvarkaraščius.
 • Atsako už suaugusiųjų ir dirbančio jaunimo klasių ugdymo proceso organizavimą ir priežiūrą.
 • Vykdo III – IV suaugusiųjų ir dirbančio jaunimo klasių TAMO dienynų kontrolę.
 • Koordinuoja ir organizuoja mokinių karjeros planavimą ir konsultavimą III–IV gimnazijos vakarinių klasių mokymas
 • Kuruoja logopedo, socialinio pedagogo, psichologo, vaiko gerovės komisijos veiklą.
 • Dalyvauja brandos egzaminų komisijų sudaryme ir jų veiklos organizavime.
 • Rengia neformalaus ugdymo užsiėmimų tvarkaraštį.
 • Vykdo ikimokyklinio ugdymo skyriaus „Mūsų darželis“ elektroninių dienynų kontrolę.

El. p.: Šis el. pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

CV

Bronislovas Ručinskas

Bronislovas Ručinskas
Direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams

Tel.: (8~37) 31 20 35
El. p.: Šis el. pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

Margarita Kovalenko

Margarita Kovalenko
Raštinės vedėja

Tel.: (8~37) 42 23 83
El. p.: Šis el. pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

 Dadush  Eglė Daduš

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Edukologijos magistras

Auklėtoja metodininkė

 • Koordinuoja ir organizuoja ikimokyklinio ugdymo skyriaus ugdomąja veiklą,
 • Vykdo ugdymo proceso planavimą, organizavimą ir priežiūrą.
 • Vykdo ikimokyklinio ugdymo skyriaus „Mūsų darželis“ elektroninių dienynų kontrolę.

El.paštas  Šis el. pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

Tel. (8-37) 22-65-77

CV

 Jevgenija

Jevgenija Kochanenko

Direktoriaus pavaduotoja ūkio reikalams

Raštvedė

Tel. (8-37) 22-65-77

rokas

Rokas Tumpa,

Direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams,

Tel.: 867151993,

El. paštas: Šis el. pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

CV

   
 Svacko  Liana Švačko,

direktoriaus pavaduotoja ugdymui,

Tel.: 864667091,

el.paštas: Šis el. pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

Koordinuoja skyriaus metodinių grupių veiklą,

skyriaus VGK pirmininkė,

kuruoja skyriaus mokinių tarybos veiklą,

vykdo mokytojų pedagoginės veiklos stebėseną,

koordinuoja pagrindinio ugdymo skyriaus projektinę veiklą,

vykdo skyriaus 5-10 klasių, savarankiško mokymo, neformalaus ugdymo el. dienyno TAMO kontrolę.

CV

   
   
Į viršų