Kauno Aleksandro Puškino gimnazijos pagrindinio ugdymo skyriaus paslaugos (Krėvės pr. 50)

Kauno Aleksandro Puškino gimnazijos ikimokyklinio skyriaus paslaugos (A.Mickevičiaus g. 54)

 

Kauno Aleksandro Puškino gimnazijos (Vytauto 50 paslaugos):

 

Socialinė pedagogė

Olga Andrijankina

(Vytauto pr. 50)

Veiklos sritys:
 • dirba su asmeniu (individualus darbas) – vaiku, tėvais ar teisėtais vaiko atstovais, pedagogais ir kitais švietimo įstaigoje dirbančiais specialistais;
 • vertina ir padeda spręsti problemas, susijusias su įvairiais, vaikams kylančiais sunkumais (pvz.: mokymosi sunkumai, elgesio ar mokyklos lankymo problemos);
 • inicijuoja, organizuoja socialinius projektus bei vykdo prevencines programas;
 • kartu su klasės vadovais, kitais ugdytojais padeda tėvams ar teisėtiems vaiko atstovams ugdyti vaiką, jo socialinius įgūdžius; suprasti jo socialinius ir psichologinius poreikius, jų tenkinimo svarbą, geriau suprasti vaiko, turinčio vystymosi sunkumų, poreikius, tėvų teises ir pareigas. Informuoja tėvus apie jų teisę gauti socialinę ir pedagoginę pagalbą;
 • bendradarbiauja su klasių auklėtojais, kitais pedagogais, specialistais, įstaigos administracija sprendžiant vaikų socialines-pedagogines problemas, ieškant efektyvių pagalbos būdų; padeda jiems geriau suprasti, kaip vaikų socialinės problemos veikia jų elgesį, pažangumą, lankomumą; teikia siūlymus, kaip būtų galima gerinti socialinį-pedagoginį klimatą, sukurti jaukią, saugią darbo aplinką;
 • kartu su įstaigos personalu, visuomeninėmis organizacijomis ir socialiniais partneriais iš kitų institucijų atlieka šviečiamąjį-informacinį darbą. Nuolat palaiko ryšius su vietos bendruomene ir įvairiomis vyriausybinėmis ir nevyriausybinėmis įstaigomis, teikiančiomis socialinę, psichologinę, teisinę pagalbą;
 • tiria socialinės pedagoginės pagalbos poreikį; organizuoja ir koordinuoja socialinės-pedagoginės pagalbos teikimą ir vertina jos kokybę;
Mokiniai ir jų tėvai gali kreiptis į socialinę pedagogę, jei:
 • mokykloje vaikas susiduria su mokymosi ar kitais sunkumais, kurių jis vienas ar kartu su tėvais nėra pajėgus išspręsti;
 • kyla klausimų ar neaiškumų dėl nemokamo maitinimo mokykloje;
 • reikalingas nemokamas pavežėjimas mokiniams, gyvenantiems ne Kauno mieste;
 • kyla klausimų dėl kompensacijų už vaikų ugdymą ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupėse;
 • mokykloje mokinys patiria patyčias ar fizinį smurtą;
 • mokykloje vaikas turi mokymosi ir/ar elgesio problemų;
 • reikalinga informacija apie įstaigas, teikiančias socialinę, psichologinę ar kitą pagalbą vaikui;
 • siekiama efektyvesnio bendradarbiavimo su mokytojais, mokiniais ar kitų institucijų specialistais.
Darbo grafikas (konsultacijų laikas):
PirmadienisAntradienisTrečiadienisKetvirtadienisPenktadienis
8.00 16.30   8.00 –14.30 8.00 –15.00 8.00 14.30 8.00 – 15.00  
16.30 – 18.00 15.30 – 17.00
Pietų pertrauka 12.00 – 12.30

 

Psichologė

Žaneta Gorbačiovienė

(Vytauto pr. 50)

 • Įvertina ir padeda spręsti mokinio psichologines, asmenybės ir ugdymosi problemas bendradarbiaudamas su mokinio tėvais (globėjais, rūpintojais) ir mokytojais.
 • Konsultuoja psichologinių, asmenybės ir ugdymosi problemų turinčius mokinius, jų tėvus (globėjus, rūpintojus) šių problemų sprendimo klausimais.
 • Rengia individualias rekomendacijas mokinio psichologinėms, asmenybės ir ugdymosi problemoms spręsti.
 • Konsultuoja mokinius profesijos pasirinkimo klausimais.
 • Inicijuoja, rengia ir įgyvendina psichologinių problemų prevencijos programas, padedančias išvengti psichologinių, asmenybės ir ugdymo problemų bei veiksmingiau ugdyti psichologinių, asmenybės ir ugdymo problemų turinčius mokinius.
 • Šviečia gimnazijos bendruomenę vaiko raidos psichologijos, pedagoginės ir socialinės psichologijos klausimais.
 • Atlieka aktualius gimnazijoje psichologinius tyrimus atsižvelgdamas į gimnazijos bendruomenės poreikius.
 • Bendradarbiauja su mokytoju, socialiniu  pedagogu, logopedu ir kitais su mokiniu dirbančiais specialistais.

Gimnazijos psichologas atsako už korektišką gautų duomenų panaudojimą, turimos informacijos konfidencialumą, savo darbo kokybę bei mokinių saugumą savo darbo metu.

Darbo grafikas

Darbo laikas

Pirmadienis

Antradienis

Trečiadienis

Ketvirtadienis

Penktadienis

 

8.00 – 19.00 8.00 – 16.00 8.00 – 16.00 8.00 – 17.00 8.00 – 15.00
(konsultacijų laikas):

Darbo laikas

Pirmadienis

Antradienis

Trečiadienis

Ketvirtadienis

Penktadienis

 Konsultavimas

gimnazijoje

10.00 – 12.00

15.00 – 18.00

9.00 – 12.00

12.30 - 13.30

11.00 - 12.00

13.00 – 15.00

10.00 – 12.00

13.00 – 15.00

10.00 – 12.00

12.30 – 14.30


Logopedė

Gitana Svidraitė

(Vytauto pr. 50)

Darbo grafikas:
PirmadienisAntradienisTrečiadienisKetvirtadienisPenktadienis

12:30 – 13:00

16:30 – 18:00

12:30 – 13:00

16:30 – 17:30

12:30 – 13:00

16:30 – 17:30

12:30 – 13:00 16:00 – 18:00

Visuomeninės sveikatos priežiūros specialistė

Genutė Pužauskienė

(Vytauto pr. 50)

 • Teikia metodinę, dalykinę pagalbą pedagogams, tėvams bei mokiniams sveikatos ugdymo ir stiprinimo klausimais;
 • Organizuoja pirminę ligų profilaktiką, susijusią su aktyviu ligų rizikos faktorių išaiškinimu;
 • Organizuoja sveikatingumo veiklą, atsižvelgdamos į vaiko amžiaus tarpsnių anatominius, fiziologinius, psichologinius ypatumus;
 • Teikia skubią ir neatidėliotiną pagalbą pavojingų būklių, traumų, nelaimingų atsitikimų ir apsinuodijimų atvejais;
 • Seka moksleivių sveikatingumą, registruoja ir analizuoja sergamumą.
Darbo grafikas:
PirmadienisAntradienisTrečiadienisKetvirtadienisPenktadienis
07.30-16.00 07.30-16.00 07.30-16.00 07.30-16.00 07.30-14.00
Pietų pertrauka 12.00 – 12.30
Į viršų