Gimnazijos vizija

Gimnazija visų amžiaus tarpsnių vaikams, organizuojanti mokymąsi visą gyvenimą, teikianti kokybiškas ugdymo paslaugas, sugebanti užauginti dorą, savarankišką, pilietiškai sąmoningą žmogų.

Gimnazijos misija

Teikti kokybišką priešmokyklinį, pradinį, pagrindinį ir vidurinį išsilavinimą, vykdyti formalųjį ir neformalųjį tautinių mažumų, suaugusiųjų, dirbančio jaunimo ir jaunimo klasių mokinių, turinčių socializacijos problemų, stokojantiems mokymosi motyvacijos, ugdymą, atitinkantį mokinių poreikius, integruoti socialinio ir profesinio orientavimo programas, bendradarbiauti su tėvais ir socialiniais partneriais, ruošti konkurencingą asmenybę, įvaldžiusią žinių, gebėjimų ir vertybinių nuostatų visumą, tenkinti tolesnio mokymosi siekius.

Vertybės ir filosofija

Gimnazijos filosofija:
Non scholae, sed vitae discimus – ne mokyklai, o gyvenimui mokomės.

Gimnazijos vertybės:

 • Savigarba bei pagarba kitiems;
 • Atsakomybė už savo veiksmus;
 • Teisingumas;
 • Darbštumas;
 • Sąžiningumas;
 • Mokymosi aplinkos saugojimas;
 • Atvirumas kaitai, ieškojimams, naujoms idėjoms;
 • Poreikis tobulėti;
 • Mokinių, mokytojų, tėvų partnerystė;
 • Asmeniniai pasiekimai;
 • Rūpinimasis kitais, neabejingumas viskam, kas vyksta šalia;
 • Pagarba savo krašto ir tautos kultūros tradicijoms.

Strateginiai tikslai

A. KLIENTO PERSPEKTYVAB. ORGANIZACINĖ PERSPEKTYVA
 1. Kurti ir puoselėti tarp gimnazijos bendruomenės narių bendravimu ir bendradarbiavimu grindžiamus santykius.
 1. Gerinti mokinių mokymosi motyvaciją, siekiant, kad 70% mokinių siektų aukštesnio išsilavinimo.
 2. Užtikrinti mokinių lygių galimybių integraciją į visuomenės politinį, socialinį ir kultūrinį gyvenimą.
C. PARAMOS PERSPEKTYVAD. MOKYMOSI PERSPEKTYVA
 1. Įsteigti dienos socializacijos centrą tautinių mažumų ir mokymosi motyvacijos stokojantiems vaikams.
 1. Vystyti lyderystės kultūrą gimnazijoje vadovų, mokytojų ir mokinių tarpe.
Į viršų