Gimnazijos vizija

Gimnazija visų amžiaus tarpsnių vaikams, organizuojanti mokymąsi visą gyvenimą, teikianti kokybiškas ugdymo paslaugas, sugebanti užauginti dorą, savarankišką, pilietiškai sąmoningą žmogų.

Gimnazijos misija

Teikti kokybišką priešmokyklinį, pradinį, pagrindinį ir vidurinį išsilavinimą, vykdyti formalųjį ir neformalųjį tautinių mažumų, suaugusiųjų, dirbančio jaunimo ir jaunimo klasių mokinių, turinčių socializacijos problemų, stokojantiems mokymosi motyvacijos, ugdymą, atitinkantį mokinių poreikius, integruoti socialinio ir profesinio orientavimo programas, bendradarbiauti su tėvais ir socialiniais partneriais, ruošti konkurencingą asmenybę, įvaldžiusią žinių, gebėjimų ir vertybinių nuostatų visumą, tenkinti tolesnio mokymosi siekius.

Vertybės ir filosofija

Gimnazijos filosofija:
Non scholae, sed vitae discimus – ne mokyklai, o gyvenimui mokomės.

Gimnazijos vertybės:

 • Savigarba bei pagarba kitiems;
 • Atsakomybė už savo veiksmus;
 • Teisingumas;
 • Darbštumas;
 • Sąžiningumas;
 • Mokymosi aplinkos saugojimas;
 • Atvirumas kaitai, ieškojimams, naujoms idėjoms;
 • Poreikis tobulėti;
 • Mokinių, mokytojų, tėvų partnerystė;
 • Asmeniniai pasiekimai;
 • Rūpinimasis kitais, neabejingumas viskam, kas vyksta šalia;
 • Pagarba savo krašto ir tautos kultūros tradicijoms.

Strateginiai tikslai

A. KLIENTO PERSPEKTYVAB. ORGANIZACINĖ PERSPEKTYVA
 1. Kurti ir puoselėti tarp gimnazijos bendruomenės narių bendravimu ir bendradarbiavimu grindžiamus santykius.
 1. Gerinti mokinių mokymosi motyvaciją, siekiant, kad 70% mokinių siektų aukštesnio išsilavinimo.
 2. Užtikrinti mokinių lygių galimybių integraciją į visuomenės politinį, socialinį ir kultūrinį gyvenimą.
C. PARAMOS PERSPEKTYVAD. MOKYMOSI PERSPEKTYVA
 1. Įsteigti dienos socializacijos centrą tautinių mažumų ir mokymosi motyvacijos stokojantiems vaikams.
 1. Vystyti lyderystės kultūrą gimnazijoje vadovų, mokytojų ir mokinių tarpe.

Gimnazija įsteigta 1930 metais kaip valstybinė įstaiga.

Per 80 darbo metų sukurtos tvirtos tradicijos. Viena iš jų – dekados, skirtos įžymiam poetui Aleksandrui Puškinui. 1999 metais, minint poeto 200-ąsias gimimo metines, gimnazijai suteiktas Aleksandro Puškino vardas.

Pagrindinė gimnazijos paskirtis – ugdymas, mokymo kalba – rusų. Kauno miesto savivaldybės tarybos 2008 m. lapkričio 13 d. sprendimu Nr. T-563 mokykloje nuo 2009 m. rugsėjo 1 d. įsteigtos klasės, kuriose mokoma valstybine lietuvių kalba.

Gimnazija (adresu Vytauto pr. 50) organizuoja ugdymo procesą nuo 8.00 val. iki 21.00 val..

Rytinėje pamainoje vykdomas mokinių ugdymas pagal:

 • ikimokyklinio (nuo 3 – jų metų) ugdymo programą (veikia 3 – jų metų vaikų grupė; 4 – ių metų vaikų grupė; 5 metų vaikų grupė; priešmokyklinio ugdymo grupė „A“ (rusų kalba), priešmokyklinio ugdymo grupė „B“ (lietuvių kalba);
 • pradinio ugdymo programą (rusų ir lietuvių kalbomis);
 • pagrindinio ugdymo programą (rusų ir lietuvių kalbomis);
 • vidurinio ugdymo programą (rusų ir lietuvių kalbomis);

 Ugdymas organizuojamas 2 kalbomis (rusų – lietuvių).

2018-2019 mokslo metais lietuvių kalba ugdymas vykdomas priešmokyklinio ugdymo grupėje „B“, 1C, 1D, 2C, 2D, 3C, 4C, 4D, 6B. Kitose ikimokyklinio – priešmokyklinio ugdymo ir 1 – 12 klasėse vykdomas dvikalbis ugdymas (mokomoji kalba rusų, bet naudojami vadovėliai valstybine kalba, verčiami dalykiniai terminai, individualiais atvejais su mokiniais dirbama lietuvių kalba).

 
Vakarinėje pamainoje vykdomas suaugusiųjų ir dirbančio jaunimo (16-17 metų) mokinių ugdymas pagal:

 • suaugusiųjų pagrindinio ugdymo programas;
 • suaugusiųjų vidurinio ugdymo programas.

Mokomoji kalba lietuvių.

Nuo 2012 m. rugsėjo 1 d. Kauno m. savivaldybės tarybos 2012 m. balandžio 5 d. sprendimu T-178 gimnazija turi struktūrinį padalinį – Pagrindinio ugdymo skyrių (V.Krėvės pr. 50).

Jame ugdymas organizuojamas nuo 1 – 10 klasių mokiniams:

 • 1 – 4 klasėse ugdomi mokiniai, kurie turi elgesio ir emocijų sutrikimus; 2018/2019 mokslo metais suformuotos 1 – 2 jungtinė klasė (mokosi 8 vaikai); 3 klasė (mokosi 6 vaikai), 4 klasė (mokosi 9 vaikai);
 • 5 – 10 klasėse ugdomi mokiniai, kurie stokoja mokymosi motyvacijos, arba turi socializacijos problemų, ar labiau linkę į sportinę veiklą. 2018/2019 mokslo metais suformuotos po vieną klasės komplektą 5, 6, 8 klasės ir po du klasės komplektus 7, 9 ir 10 klasės. Viso 9 klasių komplektai.

Gimnazijoje veikia 20 būrelių, studijų. Yra kompiuterizuotas informacinis centras ir dvi informacinių technologijų klasės. Pagrindinio ugdymo skyriuje (V.Krėvės pr. 50), šalia visų reikalingų specializuotų mokomųjų dalykų kabinetų, veikia mokinių resocializacijos centras, biblioteka, informacinių technologijų kabinetas, kūno rengybos ir kovos menų salės. Kreipiamas didelis dėmesys mokinių neformaliai veiklai, nuolatiniam mokinių užimtumui. Kvalifikuotas paslaugas teikia psichologas, socialinis pedagogas. Skiriamas didelis dėmesys mokinių saugumui. Vykdoma elektroninė praėjimo kontrolė. Visi gimnazijos mokiniai aprūpinti individualiomis magnetinėmis kortelėmis, kurių pagalba jie patenka į pastatą.

Visos gimnazijos mokytojų kolektyvas aktyviai dalyvauja švietimo reformose, įvairiuose tarptautiniuose, respublikiniuose, miesto renginiuose, projektuose, kelia kvalifikaciją, gerai paruošia mokinius brandos egzaminams bei olimpiadoms.

Visi mokytojai ir mokiniai turi galimybę nemokamai naudotis kompiuteriais, internetu.

Mokytojai turi galimybę vesti integruotas informacinių technologijų ir kitų dalykų pamokas, labiau tobulėja mokiniai ir patys mokytojai. Skiriamas didelis dėmesys techniniam kabinetų aprūpinimui. Centriniame gimnazijos pastate (Vytauto pr. 50) yra įrengta 13 interaktyvinių lentų, 26 išmaniųjų lentų, 34 kompiuteriniai projektoriai, 2 planšetinės išmaniosios klasės (60 planšetų), 5 kopijavimo aparatai (5 juodai balti, 1 spalvotas), 3D spausdintuvas  Visi kabinetai aprūpinti personaliniais kompiuteriais (~300 personaliniai kompiuteriai), spausdintuvais. Konferencijų salėje įrengta 3D namų kino sistemą mokomųjų – edukacinių filmų, programų peržiūrai, netradicinių pamokų organizavimui.

Pagrindinio ugdymo skyriaus (V.Krėvės pr. 50) klasėse yra įrengtos 6 interaktyvinės lentos (matematikos, lietuvių kalbos, chemijos, anglų, informacinių technologijų kabinetuose), bibliotekoje įrengta namų kino sistema. Visi kabinetai aprūpinti šiuolaikiniais personaliniais kompiuteriais, spausdintuvais.

Nuo 2018 m. rugsėjo 1 d. Kauno m. savivaldybės tarybos 2018 m. balandžio 24 d. sprendimu T-203 gimnazija turi struktūrinį padalinį – Ikimokyklinio ugdymo skyrių (A.Mickevičiaus g. 54).

Jame ugdymas organizuojamas pagal ikimokyklinio – priešmokyklinio ugdymo programas vaikams nuo 1 iki 6 metų. Formuojamos 1 metų viena lopšelio grupė (10 vaikų), 2 metų vienalopšelio grupė (15 vaikų), 3 – 4 metų ikimokyklinio ugdymo grupė (20 vaikų) ir 5 – 6 metų ikimokyklinio – priešmokyklinio ugdymo grupė (23 vaikai).

Gimnazijoje yra nuolatinės kasmetinės tradicinės šventės:

 • Švenčiamos Lietuvos Respublikos valstybinės šventės;
 • Rugsėjo 1 d.;
 • Savivaldos diena (spalio 5 d.)
 • Licėjaus diena (spalio 19 d.)
 • Naujametiniai ir Kalėdiniai renginiai;
 • Buvusių mokinių susitikimų vakaras (pirmas vasario mėnesio šeštadienis);
 • Puškino atminimo vakaras (vasario 9 d.)
 • Šv. Valentino diena;
 • 100 – dienų iki egzaminų;
 • Užgavėnės;
 • Tarptautinė moters diena;
 • Šv. Velykos;
 • Paskutinis skambutis;
 • Mokomųjų dalykų teminės savaitės;
 • Švaros akcija;

Vykdant Švietimo reformą gimnazijos bendruomenė, apsvarsčiusi visas galimybes, pasirinko ateities modelį:

Vienodos galimybės visoms tautinėms bendruomenėms ir konfesinėms pakraipoms

Mūsų gimnazijoje mokosi įvairių tautybių moksleiviai:

Lietuva

 

 • lietuvių
 • ukrainiečių
 • rusų
 • žydų
 • latvių
 • armėnų
 • baltarusių
 • lenkų
 • totorių
 • moldovų
 • kirgizų
 • amerikiečių
 • afganistaniečių
 • bulgarų
 • azerbaidžaniečių
 • gruzinų
 • italų
 • tadžikų
 • uzbekų
 • kazachų
 • vokiečių
 • turkų
 • sirų
 • estų
Į viršų